Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden !

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Vervoeg je bij het meest erkende certificeringsprogramma & haal je voordeel uit handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten, terwijl ASC-partners de marketingmogelijkheden die gepaard gaan met het ASC-keurmerk ten volste kunnen benutten.

Beschermen van de rechten van inheemse volkeren

October 5, 2023

De ASC Farm Standard: Hoe de bescherming van inheemse volkeren in de aquacultuur sector gestimuleerd kan worden 

9 augustus staat in het teken van inheemse volkeren, en staat bekend als de International Dag van de Inheemse Volkeren. Deze dag is niet lukraak gekozen. Op die dag, in 1982,  vond namelijk de eerste vergadering van de VN Werkgroep voor Inheemse Bevolkingen van de Subcommissie voor de Bevordering en Bescherming van Mensenrechten plaats.  

Kweken van vis, schelp en schaaldieren wordt niet altijd uitgevoerd met het nodige respect voor de rechten van inheemse volkeren. Zo wordt viskweek soms gezien als een schending van traditionele territoria en daarmee een bedreiging voor traditionele activiteiten, bijvoorbeeld in mariene gebieden waar zich zalmkwekerijen bevinden. Anderen zien het als een belangrijke bron van werkgelegenheid en een essentiële inkomstenbron, ook voor inheemse volkeren.  

Op basis van bewustwording van deze kwesties en feedback tijdens openbare raadplegingen is ASC een project gestart om te onderzoeken of en hoe het concept van Vrije, Voorafgaande en Geïnformeerde Toestemming (VVGT) krachtig kan worden geïntegreerd in de ASC Farm Standard. VVGT vereist dat staten en bedrijven de geïnformeerde en vrijelijk verleende toestemming van inheemse volkeren verkrijgen voordat ze projecten starten op land- of zee territoria die traditioneel door inheemse volkeren worden bezeten en gebruikt. Dit hoort via een zinvol proces van overleg of dialoog (zie ToR van het project) te gebeuren. 

Paloma Soriano

Het project begon met een onderzoeksproject van Paloma Soriano, een MSc-student van de Wageningen Universiteit en Onderzoek (WUR), met de titel “Onderzoeken van het Potentieel voor het Opnemen van VVGT in de ASC Farm Standaard: De Rol van Certificering in Interacties Tussen Commerciële Aquacultuur en Inheemse en Lokale Gemeenschappen“. IHieronder lees je wat Paloma ondervond, en kan je ook informatie terugvinden wat betreft de reactie van ASC op de resultaten van dit onderzoek, alsook meer informatie over het VVGT-project van ASC.

Wat motiveerde je om dit onderwerp te onderzoeken?

Ik werd gemotiveerd om dit onderwerp te onderzoeken omdat Vrije, Voorafgaande en Geïnformeerde Toestemming (VVGT) in essentie gaat over gelijkheid, vooral in situaties waar machtige actoren, zoals bedrijven of de staat, domineren. Deze situaties kunnen langdurige machtsonevenwichtigheden creëren en leiden tot milieu- en sociale schade aan inheemse en lokale gemeenschappen. Ik was enthousiast om dit onderzoek uit te voeren om de impact te begrijpen die aquacultuuractiviteiten kunnen hebben op gemeenschappen. Ik geloof dat het betrekken van lokale gemeenschappen en het respecteren van hun territoriale of gebruikelijke tradities en rechten essentieel is voor een verantwoordelijk en duurzaam bedrijf. Ik ben geïntrigeerd door de manier waarop ASC, als certificeringsorganisatie, een rol kan spelen bij het ondersteunen van aquacultuurbedrijven bij het overwegen en implementeren van VVGT. 

Hoe ben je te werk gegaan in je onderzoek?

Ik heb casestudies uitgevoerd naar zalmkwekerijen in Canada en Chili en garnalenkwekerijen in Vietnam en heb verschillende actoren geïnterviewd uit diverse belanghebbendengroepen, zoals producenten, producentenverenigingen, de academische wereld, NGO’s, de overheid en partners van inheemse gemeenschappen. Ik stelde hen vragen over hun ervaringen met interacties tussen inheemse volkeren en aquacultuur en vroeg naar hun mening over een mogelijke rol voor ASC om dit te verbeteren. Vervolgens vergeleek ik de reacties van verschillende belanghebbenden uit verschillende landen. 

Wat waren je belangrijkste bevindingen over de interacties tussen inheemse volkeren en aquacultuurbedrijven?

De interacties tussen inheemse volkeren en aquacultuurbedrijven bleken zeer divers. Voor zalmkwekerijen in Canada en Chili was er een duidelijke polarisatie tussen mensen die voor of tegen aquacultuur waren, en respondenten beschreven een gebrek aan vertrouwen tussen belanghebbendengroepen en zelfs binnen inheemse groepen. Dit gebrek aan vertrouwen kwam terug met betrekking tot de betrouwbaarheid van de wetenschap, vooral met betrekking tot de milieueffecten van zalmkwekerijen op wilde zalmpopulaties. Mijn belangrijkste conclusie was dat interacties tussen inheemse volkeren en aquacultuur sterk worden bepaald door de kwaliteit van de relaties, hoe ze in de loop van de tijd worden onderhouden en gekoesterd. 

Wat verraste je het meest over deze bevindingen?

Ik was het meest verrast door de hoge mate van polarisatie over het onderwerp. Ik had gehoord dat aquacultuur historisch gezien een slechte reputatie had, maar was me niet bewust van hoe sterk negatieve gevoelens zijn in sommige gemeenschappen rond aquacultuuractiviteiten, ook vandaag nog. 

Daarnaast was ik verrast te ontdekken dat sommige zalmkwekerijen in Chili opereren in beschermde gebieden, waarvan sommige worden beschouwd als inheems ancestrale territorium. Dit kan worden verklaard doordat bepaalde gebieden na de oprichting van viskwekerijen als beschermd werden aangewezen.

Respondenten en andere bronnen (Mongabay Milieunieuws, 2023) legden de complexiteit uit van nationale parken die zalmkwekerijen verbieden, terwijl reservaten en andere soorten beschermde gebieden zalmactiviteiten toestaan.

Daarentegen was het inspirerend om bekend te raken met cases in British Columbia waar VVGT werd geïmplementeerd, en hoe er modellen ontstonden om het delen van voordelen tussen inheemse gemeenschappen en aquacultuurinstellingen te stimuleren en plaats te laten vinden. Voorbeelden van aquacultuurbedrijven die met succes overleggen met First Nations omvatten kwekerijen die hun activiteiten stopzetten wanneer First Nations geen toestemming gaven (nieuwsartikel). Een ander voorbeeld illustreert de samenwerking tussen de Kitasoo/Xai’xais First Nation, die de in hun gebied gekweekte zalm van Mowi verwerkt en verpakt, die nu wordt verkocht bij Walmart Canada (nieuwsartikel).

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen/vragen waarmee ASC te maken zou krijgen om VVGT in de Farm Standaard op te nemen?

Omdat het onderwerp zo gepolariseerd is, zal samenwerking tussen tegenovergestelde groepen een uitdaging zijn. Om de verschillende kanten te begrijpen en de polarisatie op lange termijn te overwinnen, moet ASC zich engageren met een diverse groep belanghebbenden. Dit omvat degenen die tegen aquacultuur zijn, die bijgevolg moeilijker te bereiken zijn en minder geneigd zijn om zich te engageren. Inheemse volkeren zijn waarschijnlijk geen groep waarmee ASC normaal gezien contact opneemt tijdens openbare raadplegingen. De geïnterviewde respondenten beschreven hoe communicatiemethoden zoals e-mails en enquêtes niet zullen werken om gemeenschappen te bereiken. Bovendien kunnen de tijd en middelen om met ASC samen te werken ook beperkt zijn of geen prioriteit hebben voor inheemse gemeenschappen. In verband met deze uitdaging tot samenwerking zal het opbouwen van een diep begrip van specifieke sociale contexten nodig zijn om een VVGT-proces te implementeren. 

Een andere uitdaging is dat beleids- en regelgevingskaders voor VVGT verschillen tussen landen, wat ik aan de hand van de casestudies kon vaststellen. Zo is er bijvoorbeeld een gunstiger beleidskader in British Columbia in Canada dan in Chili, waar ze implementatieproblemen ondervinden. In Vietnam erkennen ze dan weer geen kwesties met betrekking tot de rechten van inheemse volkeren.  Dit betekent dat ASC beter moet begrijpen of de beleids- en regelgevingskaders in de verschillende landen waar er ASC gecertificeerde kwekerijen zijn, VVGT-processen mogelijk maken. Dit kan gevolgen hebben voor hoe eventuele standaardvereisten in verschillende landen worden geïmplementeerd en geverifieerd. 

Wat zou je ASC aanraden om vervolgens te doen?

Ik heb drie belangrijke aanbevelingen voor de volgende stappen van ASC. De eerste aanbeveling is gericht op de capaciteiten die nodig zijn om VVGT-processen te implementeren en te auditen. Om ervoor te zorgen dat nieuwe standaardvereisten implementeerbaar zijn, moet ASC investeren in programma’s om het bewustzijn en begrip van VVGT onder industriële belanghebbenden, lokale gemeenschappen en auditors te vergroten. Het is met name belangrijk dat dit een begrip omvat dat VVGT een continu proces is. Ten tweede zal ASC duidelijke richtlijnen moeten ontwikkelen voor het auditen van VVGT-processen, met daarin richtlijnen over hoe auditors moeten omgaan met diverse belanghebbenden. Ten slotte moet ASC overwegen actief te pleiten voor de erkenning en implementatie van internationale verbintenissen en nationale wetten die VVGT en de rechten van inheemse volkeren ondersteunen. Dit kan inhouden dat wordt samengewerkt met overheidsinstanties, NGO’s en andere belanghebbenden om regelgevende updates te bevorderen en af te stemmen op internationale normen. 

ASC’s reactie op de bevindingen van het rapport

ASC’s reactie op de bevindingen van het rapport “Onderzoek naar de Mogelijkheid om VVGT op te nemen in de ASC Kwekerij Standaard: De Rol van Certificering in Interacties Tussen Commerciële Aquacultuur en Inheemse en Lokale Gemeenschappen”.

Het onderzoeksrapport belicht enkele belangrijke punten waar ASC rekening mee moet houden in zijn FPIC-project:

  1. De verschillen in hoe internationale kaders (de VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren (UNDRIP) en de Overeenkomst betreffende inheemse en tribale volkeren in onafhankelijke landen (ILO C169, 1989)) worden vertaald naar nationale wetten en beleidskaders, en wat dit betekent voor inheemse volkeren en bedrijven.
  2. Hoe de hoge mate van polarisatie en gevoeligheid over viskwekerij in inheemse gebieden heeft geleid tot een situatie waarin sommigen niet langer bereid zijn tot enige dialoog.
  3. De vraag hoe om te gaan met FPIC op plaatsen waar viskwekerijen al lang zijn gevestigd en er dus geen mogelijkheid is voor voorafgaande toestemming.
  4. De behoefte aan capaciteiten en middelen van zowel inheemse volkeren als viskwekerijbedrijven om deel te nemen aan een zinvol FPIC-proces.

Het overstijgen van nationale juridische en beleidskaders.

Het onderzoeksrapport heeft de complexiteit van FPIC in relatie tot nationale juridische en beleidskaders belicht. Hoewel veel landen (148) UNDRIP hebben ondertekend, blijft de vertaling van de principes in nationale wetten achter, en waar ze wel in de wet zijn opgenomen, zijn hun toepassing en handhaving vaak zwak. Dit betekent dat er voor bedrijven vaak geen duidelijk beleid is, noch een juridisch en regelgevend kader waarbinnen inbreuk op de rechten van inheemse volkeren wordt voorkomen. Het onderzoeksrapport heeft aangetoond dat, in de context van FPIC, dit het duidelijkst is in een gebrek aan duidelijkheid over wetten en beleid die eigendom, toegang en gebruik van land en water regelen, en in het gebrek aan coherentie van beleidskaders over verschillende afdelingen en overheidsniveaus die zakelijk gedrag vormgeven.

Dit is echter geen excuus voor visbedrijven om hun verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren te ontlopen. Zoals beschreven in de Leidende Beginselen van de VN inzake Bedrijfsleven en Mensenrechten (UNGP), bestaat deze verantwoordelijkheid onafhankelijk van het vermogen of de bereidheid van staten om hun verplichtingen inzake mensenrechten na te komen, bovenop de naleving van nationale wetten en voorschriften. Dit is ook waar ASC de rol van certificering ziet; om een kader te bieden voor bedrijven om actie te ondernemen om de mensenrechten te beschermen, dat de verschillen in nationale juridische en beleidscontexten overstijgt. Dergelijke acties omvatten maatregelen voor de preventie, beperking en herstel van inbreuken op de rechten van inheemse volkeren. Dit geldt voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang en sector, maar hoe zij die verantwoordelijkheid nakomen, kan variëren afhankelijk van deze twee factoren en van de ernst van de (potentiële) negatieve impact van het bedrijf op de mensenrechten.

Rechten van inheemse volkeren: escalatie buiten dialoog

Het onderzoeksrapport belicht het hoge niveau van polarisatie en gevoeligheid rond aquacultuur in gebieden waarop inheemse volkeren aanspraak maken. Deze polarisatie wordt gevoed door een lange geschiedenis van schending van de rechten van inheemse volkeren en een gebrek aan erkenning van hun territoriale en mariene eigendomsrechten over de hele wereld. Tegelijkertijd hebben bedrijven geïnvesteerd in hun activiteiten, op basis van concessies, licenties of goedkeuringen die zijn verkregen toen dergelijke claims (of momenteel nog steeds) niet werden erkend of overwogen door staten. Dit heeft geleid tot een hoog niveau van wantrouwen tussen inheemse volkeren, staatsregeringen en bedrijven. Het rapport heeft aangetoond dat op sommige plaatsen mensen (en NGO’s) niet eens gezien willen worden terwijl ze met viskwekerijbedrijven praten, en daardoor ook niet met ASC.

Dit maakt het huidige FPIC-project van ASC zeer uitdagend, omdat het moeilijk kan zijn om meningen te verkrijgen van alle betrokken partijen. In zijn FPIC-project is ASC van plan om zoveel mogelijk mensen te benaderen, maar we erkennen dat het moeilijk is om te begrijpen waar te beginnen met betrokkenheid en daarom verwelkomen we uw input en suggesties over wie bij dit proces te betrekken.

FPIC waar er geen mogelijkheid meer is voor voorafgaande toestemming

Een belangrijk onderdeel van FPIC is dat toestemming wordt gevraagd voordat en ruim voor het begin van enige activiteit. De productievolumes van aquacultuur begonnen een gestage groei te zien sinds de late jaren 1990. Dit betekent dat sommige kwekerijen zich jaren, zo niet decennia, geleden in bepaalde gebieden hebben gevestigd, in een tijd waarin er (nog) minder aandacht en erkenning was voor de rechten van inheemse volkeren. In deze omstandigheden is er geen sprake van voorafgaande toestemming. Dit ontslaat deze kwekerijen echter niet van hun plicht om ervoor te zorgen dat zij toestemming hebben voor hun activiteiten in een bepaald gebied, maar het heeft gevolgen voor het proces van het proberen te verkrijgen van F(P)IC, en de gevolgen die verband houden met de uitkomsten ervan. Dit geldt niet alleen voor nieuwe kwekerijen die ASC-gecertificeerd willen worden, maar ook voor degenen die momenteel gecertificeerd zijn (ongeveer 2000 kwekerijen in meer dan 50 landen). Het is de moeite waard op te merken dat het verkrijgen van toestemming voor lopende viskwekerijactiviteiten zonder FPIC in door inheemse volkeren geclaimde gebieden waarschijnlijk moeilijker zal zijn omdat er waarschijnlijk al een hogere mate van wantrouwen en polarisatie is tussen partijen op die plaatsen.

Dit probleem, samen met het volgende besproken punt, maakt het voor ASC zeer belangrijk om zorgvuldig na te denken over de middelen en begeleiding die nodig zijn om een FPIC-proces te implementeren.

Capaciteiten en middelen

Tot slot merkt het onderzoeksrapport het probleem van capaciteiten en middelen op om deel te nemen aan FPIC-processen, voor zowel inheemse volkeren als de betrokken bedrijven. Het vereist de capaciteit om de dialoog te faciliteren tussen inheemse volkeren en bedrijven, en mogelijk de staat, maar ook tussen inheemse volkeren onderling. Inheemse volkeren zullen veel eisen aan hun tijd hebben en zullen vaak niet de steun hebben van een organisatie die voor hun tijd betaalt, in tegenstelling tot bedrijfsvertegenwoordigers. Bedrijven hebben mogelijk beperkt personeel met de vaardigheden om aan deze processen deel te nemen en kunnen veel vragen hebben, zoals wie te contacteren om een FPIC-proces te starten en hoe onderhandelingen te beheren. Aangezien FPIC geen eenmalig moment van toestemming is, maar een continu betrokkenheidsproces, zijn deze capaciteiten en middelen op een continue basis nodig, aan beide zijden.

ASC moet dit niet alleen overwegen voor de vereisten in de Farm Standard, maar ook tijdens de implementatie van het FPIC-project zelf.

Volgende stappen

ASC is een project gestart om de mogelijkheid te verkennen van het opnemen van het concept van Vrije, Voorafgaande en Geïnformeerde Toestemming in de ASC Kwekerij Standaard, rekening houdend met de problemen die door het rapport worden aangegeven, evenals andere vragen, zoals hoe auditors FPIC-processen kunnen verifiëren. Het FPIC-project zal diverse gezichtspunten bevatten, evenals de nieuwste wetenschappelijke kennis over het onderwerp, en ASC verwelkomt uw meningen en input over dit project. Een eerste gelegenheid om dit te doen is de openbare raadpleging over de Terms of Reference van ASC’s FPIC-project. Deze worden in september uitgebracht, met binnenkort meer informatie beschikbaar.

Om meer te weten te komen over wat ASC doet om te verbeteren hoe de stemmen van inheemse volkeren worden gehoord in viskwekerij, bezoek dan onze Mensenrechten sectie. Als u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact op met Froukje Kruijssen.

Confidental Infomation